1 (edytowany przez kamil 21-04-2022 12:00:09)

Temat: Ubuntu server 18.04 konfiguracja katy sieciowej za pomocą netplan

https://www.youtube.com/watch?v=LSYoaR7X72I


ip a
cd /etc/netplan
sudo nano 01-netcfg.yaml

-------------------------------------------------------------

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: yes
  enp0s8:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.168.1/24]
   gateway4: 192.168.168.139
   nameservers:
     addresses: [192.168.1.139,8.8.8.8]

------------------------------------------------------

sudo netplan try
sudo netplan apply
ip a

Aby sprawdzić nazwę karty sieciowej należy użyć poniższego polecenia:
ip addr

W celu wyłączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
ip link set dev nazwa_urządzenia down

W celu włączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
ip link set dev nazwa_urządzenia up

DNS server IP
systemd-resolve --status | grep Current

polecenie ip: https://www.cyberciti.biz/faq/linux-ip- … ge-syntax/